Hệ thống Access Control

08/04/2016 SEPRE

Ứng dụng hệ thống Access Control trong công tác bảo vệ. Hệ thống Access Control là gì ? Hệ thống kiểm soát ra vào cửa – Access control là một hệ thống kiểm soát tự động, đây là một hệ thống đa tính năng nhằm mục đích giới hạn, phân quyền, kiểm soát  người vào […]

Xem thêm